Klubi

Niitvälja Golfiklubi


Niitvälja Golfiklubi koondab enda alla Niitväljal püsiva mänguõigusega golfi mängivaid inimesi, kes soovivad lisaks tavapärasele golfiringile osa võtta klubi võistlustest, üritustest ja muudest koos organiseeritavatest tegevustest. Golfiklubiga liitumine ei ole kohustuslik, kuid ainult läbi golfiklubi saab mängija endale ametliku EGA HCP (vajalik võistlustel osalemiseks, välismaal mängimiseks).

 • Liikmemaks 2019 a. – 100 € (noored seisuga 01.01.2019 alla 21. aasta – 20 €)

Liikmemaksu palume tasuda MTÜ Niitvälja Golfiklubi arveldusarvele IBAN: EE901010052004625005 SEB Pank. Ülekande tegemisel märkida isiku nimi, kelle eest on vastav makse teostatakse.

Klubiline tegevus

Klubi liikmeks astumine

Klubi liikmeks võib olla füüsiline isik, kes:

 • Tunnistab ja täidab Klubi põhikirja ning Royal and Ancient Golf Club of St.Andrews poolt kehtestatud golfireegleid;
 • Osaleb aktiivselt Klubi tegevuses ning tasub Klubi juhatuse või volinike koosoleku poolt kehtestatud makseid;
 • On läbinud golfi ehk green card’i kursused;
 • Omab hooajalist mänguõigust või mõnda hooajapaketti AS`i Eesti Golfikeskus golfiväljakul või kes aitavad aktiivselt kaasa Klubi eesmärkide saavutamisele.

Oluline teada:

 • Liikmel on õigus Klubist igal ajal välja astuda kirjaliku avalduse alusel. Klubist väljaastumisel või väljaarvamisel Klubile tasutud sisseastumis- ja liikmemakse ei tagastata.
 • Klubi liikmeks astumiseks esitab liikmekandidaat juhatusele sellekohase avalduse.
 • Liikmeks vastuvõtmise või vastuvõtmisest keeldumise otsustab juhatus soovija kirjaliku avalduse alusel ühe kuu jooksul alates avalduse esitamise päevast.
 • Liikmelisuse lõplikuks kinnitamiseks tuleb tasuda ühekordne aastamaks.

Lisainfo: info@niitvaljagolf.ee

Toimkonnad

Niitvälja on väljak mängijate jaoks ja meil on hea meel pakkuda kõikidele, kel on huvi kaasa lüüa Niitvälja tegemistes, strateegiates ja arengus, väljundit toimkondade süsteemi kaudu. Niitvälja Golfikeskuse toimkonnad on justkui mõttekojad, kes arutavad oma valdkonna küsimusi ning annavad tööülesandeid iga toimkonna juurde kinnistatud Niitvälja Golfikeskuse töötajatele. Toimkondasid juhivad klubi volinikud ja toimkondades osalemine on ühtlasi suurepärane kasvulava klubi volikogusse jõudmiseks ning miks mitte sealt edasi klubi presidendiks või kapteniks kandideerimiseks.

Toimkondades osalemine annab suurepärase võimaluse näha Niitvälja Golfikeskuse telgitaguseid, suunata Niitvälja tulevikku ja anda natuke tagasi meie kõigi ühisele väljakule. Toimkondade tegevus ei ole ajamahukas (koosolekud maksimaalselt 1 kord kuus), kuid nendesse kuulumine tähendab teataval määral pühendumist ja kindlasti vastutust.

Toimkonnaga liitumiseks palun võtke ühendust kas toimkonna juhiga või aadressil info@niitvaljagolf.ee

VÕISTLUSTOIMKOND

Juht: klubi meestekapten Joel Rothberg

 • Jaanika Käärst – teenindusjuht
 • Merle Eenmaa – projektijuht
 • Mati Hiis – aktiivliige

Eesmärk Vaba aja sportliku ning sisuka veetmise kaudu eneseteostuse võimaluse pakkumine mitmekülgsete golfivõistluste korraldamisega erineva mängutasemega klubiliikmetele.

Tegevused Koostab ja kinnitab Niitvälja võistlusgraafiku, klubi edetabeli ja klubi võistlusjuhendid. Jälgib, et Niitvälja erinevate mängijate huvid oleksid esindatud, kogub mängijate tagasisidet.

VÄLISSUHETE TOIMKOND

Juht: klubi president Veiko Meos

Eesmärk Organiseerida klubi välissuhtlust nii Eesti-siseselt kui ka rahvusvaheliselt, andes seeläbi klubiliikmetele ja noortele lisaväljundi sõpruskohtumiste kaudu. Arendada suhteid teiste klubidega, mille kaudu omakorda suurendada Niitväljal toimuvatel tippvõistlustel osalevate välismaalaste arvu.

Tegevused Organiseerib suhtlust Niitvälja sõprusklubidega, korraldab sõpruskohtumisi ja ühiseid golfireise. Määrab võistkonnad nii Eesti-sisesteks kui ka rahvusvahelisteks turniirideks.

NOORTETOIMKOND

Juht: klubi volinik Andris Jegers

Eesmärk Luua klubis selline atmosfäär, et noored tahaksid klubiga liituda ja klubi nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt esindada. Aidata noortel areneda inimeste ja sportlastena ning kujundada positiivset suhtumist golfi kui spordi, kui tervet eluiga hõlmava spordiharrastuse vastu.

Tegevused Planeerib noorte võistlussarjad, noorte edetabeli loogika ja noortekoondise loomise alused. Teeb koostööd Niitvälja Golfikooliga, korraldab seminare ja ühisüritusi ning vastutab noorte hulgas klubitunde loomise eest. Teeb klubi volikogule ettepaneku noortetöö rahaliste toetuste kohta (sh välisreisid, varustus jms).

REEGLITE JA HÄNDIKÄPI TOIMKOND

Juht: klubi volinik Karli Kütaru

Eesmärk Tagada golfimängu harrastamine ning golfivõistluste korraldamine, tuginedes rahvusvaheliselt tunnustatud R&A golfireeglitele, ning klubiliikmete händikäpi arvestuse pidamine EGA händikäpi süsteemi alusel.

Tegevused Tutvustab klubiliikmetele golfireegleid, korraldab händikäpi arvestuse pidamist. Jälgib väljaku reeglitepärast märgistamist, kehtestab kohalikud reeglid. Korraldab kohtunike määramised Niitvälja võistlustele.

SEENIORIDE TOIMKOND

Juht: klubi volinik Aivo Hommik

Eesmärk Tagada klubiliikmeks olevate seenioride huvide esindatus klubi tulevikku puudutavate otsuste tegemisel ning tagada seenioridele piisavalt heal tasemel üritusi ja võistlusi nii hooaja jooksul kui ka väljaspool hooaega.

Tegevused Korraldab seenioride võistlusi ja sõpruskohtumisi teiste klubidega, koostab vajadusel seenioride võistkonna. Korraldab üritusi klubi noortega ja kogub klubi seenioride tagasisidet ning ettepanekuid.

NAISTE TOIMKOND

Juht: naiste kapten Ulvi Ingver

Eesmärk Tagada klubiliikmeks olevate naiste huvide esindatus klubi tulevikku puudutavate otsuste tegemisel ning tagada naistele piisavalt heal tasemel üritusi ja võistlusi nii hooaja jooksul kui ka väljaspool hooaega.

Tegevused Korraldab naiste võistlusi ja sõpruskohtumisi teiste klubidega. Korraldab sündmusi klubi naistele ja golfi populariseerimiseks võimalikele uutele naismängijatele. Kogub klubi naiste tagasisidet ja ettepanekuid.

EETIKATOIMKOND

Juht: klubi volinik Allan Elerand

Eesmärk Tagada väljakul ja liikmete hulgas golfitavade järgmine, üksteisesse ja väljakusse lugupidav suhtumine ning lahendada liikmete vahel tekkivad konfliktid või eriarvamused.

Tegevused Menetleb klubiliikmete kaebusi seoses väljaku kasutuskorra või golfitavade rikkumistega teiste mängijate poolt. Algatab menetlusi, küsib seletusi Niitvälja Golf territooriumil toimunud intsidentide kohta, mis vajad klubi volikogu või sihtasutuse juhatuse hinnangul klubipoolset seisukoha võttu. Kaebuseid või märkusi saab eetikatoimkonnale saata e-kirjaga info@niitvaljagolf.ee Teema real palume viidata eetikatoimkonnale.

Kapteni statuut

Niitvälja Golfiklubi Kapteni statuut / kinnitatud 28.10.2011 volinike koosolekul

1. Üldine Kõik klubiliikmed võivad olla valitud kapteniks. Kapten valitakse klubi volikogu liikmete hulgast volinike koosolekul kolmeks aastaks. Kapten valitakse aasta enne tema ametiaja algust staatusesse Kapten Elect. Kapten loob oma tegevuse ja eeskujuga klubis valitseva õhkkonna, ühtekuuluvustunde ja mõnusa äraolemise. Kapten vastutab, et klubis järgitakse golfireegleid ja etiketti. Tavaliselt kuulub kapten klubi väljakukomiteesse. Kapteni nimi, pilt ja lühike pöördumine on väljas klubi kodulehel.

2. Klubivaim Kapteni peamine ülesanne on luua ja hoida klubis head klubivaimu.Hea klubivaim garanteerib selle, et mängijad jäävad klubile truuks ja tunnevad ennast klubis hästi. Kapteni eestvedamisel korraldatakse vabatahtlikke ühistöö tegemisi klubi väljakul. Kaptenil on õigus teha ettepanekuid ja soovitusi klubivaimu parandamiseks Niitvälja töötajatele ning soovikorral osaleda klubi eriürituste toimkonna töös

3. Võistkondade komplekteerimine Kapten on Niitvälja esindusvõistkondade juht ja nimetab koostöös võistlustoimkonnaga või spetsiaalselt kehtestatud juhendi järgi klubi võistkonnaliikmed erinevatel matskohtumistel, Eesti Meistrivõistlustel või muudel klubi võistkondi puudutavatel võistlustel.

4. Sidemed naaberklubidega Kapteni ülesannete hulka kulub sidemete loomine naaberklubidega Eestis ja välismaal. Kapten on eestvedaja ühisvõistluste korraldamisel ja arendab muid ühistegevuse vorme, millised pakuvad huvi enamusele klubiliikmetele.

5. Golfireeglitest kinnipidamine Kapten vastutab selle eest, et kõik mängijad järgivad rahvusvahelisi ja kohalikke mängureegleid. Tähtsal kohal on klubimängijate turvalisus ja mängumugavus Niitväljal. Kaptenil on õigus sekkuda kõigisse reegli- ja etiketirikkumistesse, mis toimuvad Niitväljal ja oma klubi liikmete poolt toimepandud rikkumistesse, mis leiavad aset teiste klubide väljakutel.

Kapten tohib rikkumiste korral ja talle antud tegevusvolituste piires:

 • Nõustada ja juhendada mängijaid
 • Võtta vastu otsuse olukordades, millised nõuavad kohest lahendamist. Näiteks klubiliikme klubihoonest ärasaatmine ebaväärika käitumise pärast
 • Teha lühiajalise otsuse mängijale võitluskeelu andmiseks, kuid seda kuni TGK volikoguni. Volikogul on õigus teha lõplik otsus suuremate rikkumiste puhul, mis mõjutavad klubiliikme tulevikku
 • Võtta ühendust mängija koduklubiga ja teavitada neid mängija käitumisest / rikkumisest.

6. Suhtlemine klubiliikmetega Kapten osaleb ise aktiivselt kõikidel tähtsamatel klubi võistlustel ja üritustel. On avatud kuulama klubiliikmete ettepanekuid või kriitikat klubi töö ja väljaku seisukorra kohta. Kapten kohustub reageerima iga klubiliikme pöördumisele ja andma tagasisidet klubiliikmele ning vajadusel edastama probleemi lahendamise klubi juhatusele.

7. Kapteni pädevus Kapteni õigused tulenevad AS Eesti Golfikeskuse, SA Niitvälja Golfikeskuse ja MTÜ Tallinna Golfiklubi poolt temale antud volitustest ning annavad talle õiguse lisaks käesolevas statuudis märgitule nõuda Niitväljal kõikidelt mängijatelt “Väljaku kasutamise korra” järgimist.

Kapteni statuut on üleval Niitvälja kodulehel ja Klubihoones, et kõigil klubiliikmetel oleks võimalus sellega tutvuda

Presidendid ja Kaptenid

Niitvälja golfiklubi presidendid

 • 2018 – …    Veiko Meos
 • 2011- 2018 Peeter Tohver
 • 2009-2010 Tarmo Valgepea
 • 2006-2008 Raul Kirjanen
 • 2001-2006 Rein Sibul
 • 1999-2000 Toomas Abner
 • 1998 Tõnu Laak

Niitvälja golfiklubi kaptenid

 • 2018-…    Joel Rothberg
 • 2011-2018 Erko Täht
 • 2009-2011 Allan Elerand
 • 2008-2009 Tarmo Valgepea
 • 2008 Mati Luht
 • 2006-2007 Teet Kolts
 • 2003-2005 Vallo Toomet
 • 2001-2002 Vahur Nurm
 • 1998-2000 Mait Schmidt

Niitvälja golfiklubi naiste kaptenid

 • 2012-…    Ulvi Ingver
 • 2010-2012 Terje Pällo
 • 2008-2010 Virge Naeris
 • 2005-2007 Ülla Karin Nurm
 • 2004 Anneli Kesa
 • 2001-2003 Rita Rätsepp
Klubimeistrid
Aasta Meeste võitja Naiste võitja
2019    
2018 Marten Palm Annika Meos
2017 Markus Varjun Annika Meos
2016 Sander Aadusaar Annika Meos
2015 Carl Enn Hellat Mari Hütsi
2014 Sander Aadusaar Annika Meos
2013 Erik Tiitus Annika Meos
2012 Martin Järve Annika Meos
2011 Georg Reintam Merlin Palm
2010 J.Andreas Härma Miina Põhi
2009 Gert Holland Miina Põhi
2008 Rasmus Kivila Mari Suursalu
2007 Torel Neider Mari Suursalu
2006 Mark Suursalu Anne-Reet Sibul
2005 Gert Holland Mari Suursalu
2004 Martin Toom Anu Schmidt
2003 Martin Toom Anu Schmidt
2002 Gert Velsberg Anu Schmidt
2001 Enrico Villo Anu Schmidt
2000 Enrico Villo  
1999 Marko Palm  

 

Niitvälja Karika võitjad
Aasta Meeste võitja Naiste võitja PRO võitja
2019      
2018 Eetu Isometsa Marija Luize Jucmane Henri Satama
2017 Carl Enn Hellat Linda Dobele Peter Gustafsson
2016 Rymer Smith Linda Dobele Peter Gustafsson
2015 Egeti Liiv Annika Meos Niclas Dahlgren (FIN)
2014 Casper Simberg Mari Hütsi Toni Karjalainen (FIN)
2013 Karlis Broders    
2012 Egeti Liiv    
2011 Jonathan Nylen    
2010 Egert Põldma    
2009 Egert Põldma    
2008 Paul Põhi    
2007 Paul Põhi    
2006 Robert Pärna    
2005 Mark Suursalu    
2004 Arturs Krukovs    
2003 Marko Palm    
2002 Marko Palm    
2001 Mait Schmidt    
2000 Marko Palm    
1999 Jaan Martinson    
1998 Tiit Kask    
1997 Jaan Martinson    
1996 Yrjö Vanhanen    
1995 Charles K. Park    
1994 A-M. Kivimägi, R. Luomäki  
1993 J. Rohumaa, A. Hiis * mängiti üheksal rajal